Projekty

Działalność naukowa

Położenie środka ciężkości podczas jazdy na rowerze

Opublikowano: 23 październik 2015

CEL I MOTYWACJA

Celem projektu jest wykorzystanie systemu BTS do wyznaczenia środka ciężkości ciała człowieka podczas jazdy na rowerze w różnych pozycjach kolarskich oraz określenie dla jakiej z badanych pozycji jego położenie będzie najbardziej korzystne. Uzyskane w ten sposób wyniki mogą zostać wykorzystane do dostosowania rowerów dla osób niepełnosprawnych o specyficznych wymaganiach ale też pomogą w sposób obliczeniowy wykazać wpływ położenia środka ciężkości na wydajność jazdy na rowerze.

REALIZACJA

Wykonanie projektu rozpoczęto od przeprowadzenia pomiarów przy pomocy systemu BTS i platform dynamometrycznych. Badany kolaż, po wcześniejszym oznaczeniu stawów, wykonywał ćwiczenia na indywidualnie dopasowanym do siebie rowerze, zamocowanym w specjalnej konstrukcji wykorzystywanej do trenigów „w miejscu” (trenażer). Następnie przy pomocy programu BTSAnalizer z wykorzystaniem znanych w biomechanice wzorów Clausera wykonany został protokół służący do obliczenia położenia środka ciężkości. Takie obliczenia wykonano dla sześciu różnych pozycji kolarskich. W celu uzyskania dokładniejszych wyników badania będą kontynuowane na większej grupie badawczej.

DALSZE PRACE

W przyszłości planowane jest powtórzenie badań oraz skorelowanie ich z innymi wielkościami, na podstawie których będzie można określić wysiłek ponoszony przez kolaża przy zastosowaniu różnych ustawień ciała na rowerze. Takimi wielkościami mogą być: praca (obliczona na podstawie siły nacisku na pedały oraz uzyskiwanej prędkości kątowej pedałów) czy sygnał EMG (świadczący o zmęczeniu mięśni podczas intensywnego wysiłku). Wyniki mogą posłużyć jako podstawa do zastosowania tej wiedzy w praktyce, czyli w wyścigach kolarskich i projektowaniu indywidualnie dopasowanych rowerów do użytkownika.