Regulamin Koła Naukowego BTS Da Vinci

R E G U L A M I N
KOŁA NAUKOWEGO
Biomechaniczne Towarzystwo Studentów „Da Vinci”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawą prawną działania Koła Naukowego „Biomechaniczne Towarzystwo studentów Da Vinci” w szczególności jest:
ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
niniejszy regulamin.

§ 2

Koło Naukowe „Biomechaniczne Towarzystwo studentów Da Vinci”, zwane dalej „Koło Naukowe” jest podstawową formą organizacyjną studenckiego/doktoranckiego ruchu naukowego.
Koło Naukowe jest formą aktywności naukowej studentów/doktorantów, zwiększającą zainteresowania związane z działalnością naukową i dydaktyczną Instytutu Mechaniki Stosowanej.

§ 3

Koło Naukowe nie posiada osobowości prawnej.

II. Nazwa i siedziba Koła Naukowego

§ 4

Koło Naukowe działa przy Instytucie Mechaniki Stosowanej.
Siedzibą Koła Naukowego jest Instytut Mechaniki Stosowanej przy ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań.

III. Cele i zadania Koła Naukowego

§ 5

Koło Naukowe służy rozwojowi aktywności naukowej i społecznej studentów/dokto-rantów.
Celem Koła Naukowego jest rozwój zainteresowań studentów/doktorantów problematyką z zakresu: biomechaniki człowieka.
Zadaniem Koła Naukowego w zakresie, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, jest w szczególności:

– pogłębianie wiedzy i umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych,
– rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych,
– inicjowanie i realizowanie prac mających na celu doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego,
– realizowanie prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Instytut Mechaniki Stosowanej.
– udział w kształceniu i przygotowaniu przyszłej kadry naukowej.

IV. Zasady członkostwa

§ 6

Członkami Koła Naukowego mogą być studenci/doktoranci Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania oraz Instytutu Mechaniki Stosowanej zainteresowani problematyką biomechaniki narządu ruchu człowieka, mechanicznego modelowania tkanek oraz zastosowań współczesnych metod obliczeniowych w zagadnieniach biomechanicznych.
Podstawą do pozbawienia członkostwa w Kole Naukowym jest:
a) zaniechanie aktywnego udziału w pracy Koła,
b) ukaranie dyscyplinarne lub w postępowaniu karnym, bądź w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, o ile orzeczenie stanowi podstawę do pozbawienia członkostwa,
Skreślenie studenta/doktoranta z listy członków Koła Naukowego następuje na podstawie uchwały członków Koła.

V. Władze Koła Naukowego i zakres kompetencji

§ 7

Pracą Koła Naukowego kierują władze Koła, w porozumieniu z opiekunem Koła.
Władze Koła Naukowego stanowią:
a) przewodniczący,
b) zastępca przewodniczącego,
c) sekretarz.
Funkcję opiekuna Koła Naukowego przyjmuje dr Tomasz Walczak oraz mgr inż. Jakub Grabski.

§ 8

Do obowiązków władz Koła Naukowego należy:
zapewnienie właściwego działania Koła Naukowego, kierowanie pracą Koła i jego sekcjami,
opracowanie pisma, programu działania i tematyki prac Koła Naukowego w porozumieniu z opiekunem naukowym,
właściwe wykorzystanie i troska o powierzony sprzęt i urządzenia niezbędne w trakcie pracy Koła Naukowego,
zapewnienie właściwej realizacji programu działania Koła Naukowego,
współpraca z opiekunem Koła Naukowego i władzami wydziału/instytutu/katedry,
przewodniczący Koła Naukowego odpowiedzialny jest za rozliczenie środków finansowych pobranych na działalność Koła.

VI. Wybory i czas trwania kadencji

§ 9

Wyboru władz Koła Naukowego dokonują wszyscy członkowie Koła Naukowego,
w wyborach bezpośrednich na wspólnym zebraniu wyborczym.
Wybory są ważne, jeżeli w zebraniu wyborczym uczestniczy co najmniej połowa członków Koła Naukowego, a zgłoszony kandydat otrzymuje największą ilość głosów.
Zasady zawarte w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu maja zastosowanie do wyborów uzupełniających w przypadku odwołania przed upływem kadencji oraz skreślenia z listy członków Koła Naukowego.

§ 10

Kadencja władz Koła Naukowego trwa jeden rok i rozpoczyna się z dniem 5.05.2014r.

VII. Rozwiązanie Koła

§ 11

Koło Naukowe może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Koła podjętej za zgodą co najmniej połowy członków Koła.
Koło Naukowe ulega likwidacji na podstawie decyzji Rektora w przypadku:
– działalności niezgodnej z przepisami prawa,
– działalności niezgodnej z regulaminem i programem działania Koła Naukowego,
– nie przejawiania działalności przez okres 1 roku,
– zmniejszenia się liczby członków poniżej 5 osób.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy wymienione na wstępie.
Zmiany przepisów niniejszego regulaminu dokonuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek władz Koła Naukowego.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Koła Naukowego.